MPPK

Patsiendi/kliendi õigused
 • Patsiendil/Kliendil (edaspidi “Klient”) on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.
 • Kliendi inimväärikus on puutumatu, MPPK spetsialistid austavad ja kaitsevad seda.
 • Saada vajadustele vastavat  teenust.
 • Saada teavet rehabilitatsiooniprotsessist ja -teenustest.
 • Tervishoiuteenuse korral on kliendil õigus saada teavet kliendi läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest kui see ei ole vastuolus Psühhiaatrilise abi seaduses sätestatuga.
 • Saada privaatsust kõikides teenuse- ja raviprotsessides.
 • Saada MPPK personali poolt väärikalt ja inimlikult koheldud.
 • Kliendil on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.
 • Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele.
 • Kliendil on õigus sõnavabadusele.
 • Kliente koheldakse võrdselt ega diskrimineerita soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse orientatsiooni tõttu.
 • Kõigis lastega seotud teenustes seatakse esikohale lapse huvid.
 • Kliendil on õigus soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või ettepanekuga MPPK juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kirjalikus või muus vormis.
 • Kliendil on õigus esitada MPPK-le oma ettepanekuid teenuste ja olmetingimuste paremaks korraldamiseks.
 • Anda MPPK-le vaba ja teadlik nõusolek temale osutavate teenuste saamiseks ning teenuste osutamisega seotud delikaatsete isikuandmete saamise osas seaduses ettenähtud korra kohaselt (teavitatud nõusolek).
 • Nõustuda talle osutatava rehabilitatsiooniteenuse programmi või raviprogrammiga, mida MPPK peab vajalikuks kliendilepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks. Kui klient keeldub talle osutatavast rehabilitatsiooniteenuse programmist või raviprogrammist, peab ta keeldumise esitama MPPK-le kirjalikult.
 • Saabuda teenusele õigeaegselt koos vajaliku dokumentatsiooniga, hügieeniliselt puhtana ja vajadusel vahetusjalanõudega. Kui klient teenusele või ravile hilineb või kliendil pole võimalik kokkulepitud ajal asutusse tulla, teavitab klient sellest MPPK teenindavat personali viivitamatult esimese võimaliku sidekanali abil (telefon, elektronpost, sotsiaalmeedia jne).
 • Teatada asutuse Tervisekassa lepingumahust rahastatud teenusest loobumise korral MPPK-le sellest vähemalt 24 tundi varem. Mitteteatamise või eelpool sätestatust lühema etteteatamise korral on MPPK-l õigus nõuda järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses.
 • Teatada rehabilitatsiooniteenuse protseduurist loobumise korral MPPK-le sellest vähemalt kolm tööpäeva varem. Mitteteatamise või eelpool sätestatust lühema etteteatamise korral jätab MPPK endale õiguse protseduuri mitte asendada ning nõuda kliendilt MPPK-le tekitatud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu kompenseerimist.
 • Informeerida teenust osutavat spetsialisti või raviarsti kui teenuse käigus ilmnevad kõrvalekalded või klient tunneb ebamugavust või valu.
 • Mitte ilmuda teenuse osutamisele narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega.
 • Mitte saabuda teenusele nakkusohtlikus seisundis. Vastava seisundi ilmnemisel on klient kohustatud teavitama sellest eelnevalt MPPK teenindavat personali.
 • Pidada kinni MPPK sisekorrast ning teenindava personali juhistest, korraldustest ja nõudmistest.
 • Suhtuda lugupidavalt teistesse klientidesse, teenindavasse personali ja MPPK ruumides viibivatesse kolmandatesse isikutesse ja MPPK varasse.
 • Nõustuda MPPK-lt teenust või ravi saades ettemaksu tasumisega või mõistliku tagatise andmisega, kui klient on MPPK-ga sõlmitud kliendilepingut oluliselt rikkunud, isegi juhul, kui rikkumisega tekitatud kahju on kliendi poolt hüvitatud.
 • Lõpetada teenuse osutamine kliendile, kes on kliendilepingut või käesolevaid tingimusi oluliselt rikkunud.
 • Lepinguvabadusest tulenevalt keelduda lepingu sõlmimisest isikuga, kes on pannud varasemalt toime olulise lepingurikkumise MPPK-s või mõnes teises meditsiini- või rehabilitatsiooniasutuses ja MPPK-l on selle kohta piisavalt usaldusväärseid andmeid või teavet.
 • Keelduda teenuste osutamisest narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega klientidele.
 • Keelduda teenuste osutamisest kliendile, kes ei ole end hügieeniliselt korrastanud.
 • Teenusele mittetulemisest teatamata jätmise korral jätta asendamata või määramata uued protseduurid.
 • Teenusele hilinemise korral on MPPK-l õigus osutada kliendile protseduuri osalises mahus. Kui spetsialisti hinnangul ei ole protseduuri osalises mahus osutamine võimalik, siis MPPK-l on õigus vastuvõttu mitte teha.
 • Lepingu olulise rikkumise ja seejärel teenuse osutamise lõpetamise korral on MPPK-l õigus juhtunust informeerida teenuse rahastajat (Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Tervisekassa).
 • MPPK-l on õigus kliendilt nõuda MPPK-le tekitatud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu kompenseerimist.
 • MPPK-l tekib õigus nõuda edaspidi teenust või ravi osutades teenuse või ravi eest tasumist ettemaksuga või nõuda mõistlikku tagatist kliendilt, kes on toime pannud kliendilepingu olulise rikkumise ja tekitanud seeläbi MPPK-le kahju ka juhul, kui tekitatud kahju on hüvitatud.
 • Tunnustada ja austada puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.
 • Tunnustada ja austada kliendi õigusi sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele.
 • Järgida tervishoiuteenuse osutamise lepingute puhul kehtiva Võlaõigusseaduse 41. peatükis sätestatut.
 • Sõlmida kliendileping iga kliendiga, kes ei ole toime pannud kliendilepingu tähenduses olulist lepingurikkumist MPPK-s või mõnes teises meditsiini- või rehabilitatsiooniasutuses.
 • Osutada klientidele kõrgetasemelist ja kvaliteetset tervishoiuteenust või rehabilitatsiooniteenust.
 • Tagada kliendi õiguste loetelus kirjeldatud õigused.

Palume austada meie töö privaatsust. Pildi, heli ja video salvestamine MPPK ruumides on keelatud!