MPPK

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühm:

Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalase rehabilitatsiooni toel klient:

Lisateavet loe Töötukassa kodulehelt

Meie sihtgrupp:

Psüühikahäirega isikud. Sealhulgas depressioon, bipolaarne häire, ärevus, isiksusehäire, sõltuvus, toitumishäire, autismispektrihäire.

Meeskond

Kliinikus töötavad meeskonnaliikmed, kes hoolivad kliendi toimetulekust ja toimetulekuvõime paranemisest. Meie meeskonna liikmed suudavad toetada paljudes erinevates valdkondades, ent teenust planeerime vastavalt inimese vajadustele.

Kliendi nõusolekul oleme avatud tegema koostööd ka teiste võrgustikuliikmetega (tööandja, perekond, kohalik omavalitsus, teiste teenuste osutajad).

TÖÖTUKASSA KÜSIS KLIENTIDE KÄEST: "MISSUGUSED POSITIIVSED MUUTUSED TOIMUSID TÄNU TÖÖALASELE REHABILITATSIOONILE?"

Meie kliendid vastasid nii

PAREM ELUVIIS ...
... mis viis omakorda selleni, et suutsin tööle naasta.
ENESEKINDLUS TÕUSIS, ...
... füüsiliste vaevuste leevendamiseks sain häid soovitusi.
OLEN RAHULIKUM ...
... ja tänu füsioterapeudi soovitustele saan paremini hakkama seljavaludega.
POSITIIVNE ...
... on juba see kui tervis ei lähe halvemaks, sain kasulikke nõuandeid tervise hoidmiseks.
ENESEKINDLUSE SUURENEMINE ...
... ning enda emotsioonide ja ärevuse paremini juhtimine.

MPPK tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

Hinnad on tunnihinnad ja näidatud eurodes koos käibemaksuga. Käibemaksumäär Eestis on alates 1.1.2024 22%. 

Esimesena on näidatud individuaalteenuse hind ja teisena grupiteenuse hind. Grupiteenuste hinnad on ühe grupis osaleja kohta. Grupi suuruseks on arvestatud 6-8 inimest.

Kehtib alates 1.mai 2024

Füsioterapeut

90,00 / 30,00

tegeleb nii füüsilise vastupidavuse arendamise kui ka ärevuse kehaliste sümptomitega. Näiteks õpetatakse kliendile eneseabivõtteid ärevuse kehaliste sümptomite leevendamiseks ja see võib aidata ennetada paanikahoo tekkimist.

Tegevusterapeut

90,00 / 30,00

annab nõu paremaks igapäevaseks toimetulekuks, sh igapäevaelu planeerimine, töökoha leidmine, sobiva haridustee valimine, tervise eest hoolitsemine. Nõustamine sotsiaalse aktiivsuse võimaluste leidmiseks, vabaaja tegevustes osalemiseks, raha planeerimiseks.

Sotsiaaltöötaja

105,00 / 35,00

nõustab erinevate sotsiaaltoetuste ja teenuste osas ning on vajadusel abiks asjaajamises, motiveerib ja jõustab inimest eneseabiga tegelemiseks ja õpitud oskuste kasutamiseks.

Eripedagoog

90,00 / 30,00

uurib ja arendab inimese tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõnet.

Psühholoog

105,00 / 35,00

tegeleb inimese mõtlemismustrite muutmisega, et kasvaks suutlikkus igapäeva- ja tööelus osaleda. Enesetunde toetamine, enesehinnangu ja lootusetunde tõstmine.

Logopeed

90,00 / 30,00

tegeleb kõne- ja keeleoskuste hindamise, arendamise ja parandamisega.

Loovterapeut

105,00 / 35,00

tegeleb inimese mõtlemismustrite muutmisega, et kasvaks suutlikkus igapäeva- ja tööelus osaleda. Enesetunde toetamine, enesehinnangu ja lootusetunde tõstmine.

Kogemusnõustaja

90,00 / 30,00

tegeleb kliendi elukriiside, puude või tervisehäirega toimetuleku toetamisega, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamisega.

Vaimse tervise õde

90,00 / 30,00

annab nõu kuidas end vaimse tervise valdkonnas edasi aidata.

Arst (psühhiaater)

150,00 / x

annab nõu psüühikahäirest tulenevate takistuste vähendamiseks.