Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalase rehabilitatsiooni toel klient:

Lisateavet loe Töötukassa kodulehelt

Sihtgrupp:

Psüühikahäirega isikud. Sealhulgas depressioon, bipolaarne häire, ärevus, isiksusehäire, sõltuvus, toitumishäire, autismispektrihäire.


Kliinikus töötavad meeskonnaliikmed, kes hoolivad kliendi toimetulekust ja toimetulekuvõime paranemisest. Meie meeskonna liikmed suudavad toetada paljudes erinevates valdkondades, ent teenust planeerime vastavalt inimese vajadustele.

Psühholoog ja loovterapeut

Tegelevad inimese mõtlemismustrite muutmisega, et kasvaks suutlikkus igapäeva- ja tööelus osaleda. Enesetunde toetamine, enesehinnangu ja lootusetunde tõstmine. 

Füsioterapeut

tegeleb nii  füüsilise vastupidavuse arendamise kui ka ärevuse kehaliste sümptomitega. Mis tähendab seda, et kliendile õpetatakse eneseabivõtteid ärevuse kehaliste sümptomite leevendamiseks ja see võib aidata ennetada paanikahoo tekkimist. 

Tegevusterapeut

Annab nõu paremaks igapäevaseks toimetulekuks, sh igapäevaelu planeerimine, töökoha leidmine, sobiva haridustee valimine, tervise eest hoolitsemine. Nõustamine sotsiaalse aktiivsuse võimaluste leidmiseks, vabaaja tegevustes osalemiseks, raha planeerimiseks.

Sotsiaaltöötaja

Nõustab erinevate sotsiaaltoetuste ja teenuste osas ning on vajadusel abiks asjaajamises, motiveerib ja jõustab inimest eneseabiga tegelemiseks ja õpitud oskuste kasutamiseks. Kliendi nõusolekul oleme avatud tegema koostööd ka teiste võrgustikuliikmetega (tööandja, perekond, kohalik omavalitsus, teiste teenuste osutajad).

Vaimse tervise õde

Annab nõu kuidas end vaimse tervise valdkonnas edasi aidata.

Vajadusel kaasame meeskonda ka psühhiaatri, kes annab nõu psüühikahäirest tulenevate takistuste vähendamiseks.

Helista
Kus asub