MPPK

Ambulatoorne psühhiaatria

Psühhiaatriline abi toimub meeskonnatöö põhimõttel. Koostööd patsiendiga teevad psühhiaater, vaimsetervise õde, psühholoog, tegevusterapeut, sotsiaaltöötaja jt erialaspetsialistid.

Leping Tervisekassaga

Tervisekassa on sõlminud MPPK-ga ravi rahastamise lepingud valdkondades:

 • ambulatoorne psühhiaatria
 • alkoholitarvitamise häire ravi

Osutame perearstidele e-konsultatsioone erialadel E320 (psühhiaater) ja E770 (laste- ja noorukite psühhiaater)

Tervisekassa nõukogu otsusega on kehtestatud ambulatoorse eriarstiabi korral ravijärjekorra maksimumpikkuseks 6 nädalat. Aeg-ajalt ületab meie asutusse pöörduvate abivajajate hulk Tervisekassa poolt meile eraldatud rahastuse mahu, mistõttu võib üldine ravijärjekord meie keskuses olla pikem. Tervisekassa kodulehel on võimalik leida teiste asutuste kontaktid, millistega on Tervisekassa sõlminud raviteenuste rahastamise lepingud.

Lähim ööpäevaringset vältimatut abi osutav asutus on Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik, Paldiski mnt 52, valvetoa telefon 6172650

Tasud

Tervisekassa poolt rahastatava ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu on alates 2013 aastast 5 eurot. Visiiditasu ei võeta rasedatelt vastava tõendi esitamisel ning alla 2-aastastelt lastelt.

Kui patsient ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses.

Kui Te broneerisite Tervisekassa poolt rahastatud vastuvõtu, kuid vastuvõtule ilmumisel selgub, et Teil puudub kehtiv ravikindlustus, tuleb Teil teenuste eest tasuda meie tasuliste teenuste hinnakirja alusel.

Vastuvõtuaega tasulistele teenusele saate broneerida Marienthali Kliinikus, Kotka 12, telefonil 6505036

Laste- ja noorukite psühhiaatri vastuvõtt

Tervisekassa on otsustanud alates 1.juunist 2021 rakendada laste- ja noorukitepsühhiaatri kättesaadavuse tagamiseks nn sõela, mis praktikas toimuks kahel moel:

 1. Vaimse tervise abi saamiseks pöörduv patsient registreeritakse esmalt alati vaimse tervise õe vastuvõtule. Õde saab korraldada patsiendi edasist raviteekonda vajaduse põhiselt, kaasates asjakohaseid spetsialiste (nn ravimeeskonda) ja/või suunates vajadusel lastepsühhiaatrile.
 2. Perearst saab vormistada laste- ja noorukitepsühhiaatrile e-konsultatsiooni saatekirja tervise infosüsteemi vahendusel.

Muudatuse on Tervisekassa kooskõlastanud Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Perearstide Seltsiga.

Plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid

 1. Patsiendi registreerib ravijärjekorda MPPK poolt selleks volitatud töötaja E-N kell 9 – 18 ja R kell 9 – 17 telefonil 6620680 või pöördudes vahetult MPPK asukohta Kotka 12, Tallinn. Vastuvõtule on võimalik registreeruda kellaajast sõltumata iseseisvalt läbi Terviseportaali.
 2. Saabunud ravijärjekorra taotlused registreeritakse esimesel pöördumisel olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.
 3. MPPK peab järjekorda infosüsteemi abil
 4. Registreerimisel kantakse infosüsteemi järgmised andmed:
  1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  2. planeeritav vastuvõtu aeg;
  3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus;
  4. patsiendi kontaktandmed;
  5. suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  7. ravijärjekorda panemise põhjuse kood.
 5. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda kohapeal, saab patsient kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja nime.
 6. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni teel, teatatakse patsiendile samuti telefoni teel tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja nimi.
 7. Kui patsient registreerib end ravijärjekorda läbi digiregistratuuri, saab patsient e-kirjaga automaatvastuse, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja nime.
 8. Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest. Infosüsteemi lisatakse ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus.

Ettepanekute ja kaebuste lahendamine

Teenusepakkuja, Tervisekassa ja Terviseameti kontaktandmed pöördumiseks ettepaneku või kaebusega:

 • MPPK OÜ: Kotka 12, 11315 Tallinn; telefon 6620680
 • Tervisekassa Harju osakond: Lastekodu 48, 10144 Tallinn; telefon 6033630
 • Terviseamet: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; telefon 7943500

Abiinfot leiab Tervisekassa veebilehelt. Anonüümseid pöördumisi ei menetleta.

MPPK-s käsitletakse kaebusi ja nende lahendamist kui teenuste kvaliteedi edendamise süsteemi osa. Kaebusi on võimalik esitada kirjalikult, e-kirjana või suuliselt. Vabas vormis kirjaliku kaebuse võib anda otse registratuuri või panna posti. Kirjaliku kaebuse võib esitada ka e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna.

Asutuse postiaadress on: Kotka 12, 11315 Tallinn; e-posti aadress: info@mppk.ee

Kirjalikul kaebusel peab olema kaebuse esitaja ees ja perekonnanimi, allkiri ja aadress, millele oodatakse vastust. Enne kirjaliku kaebuse esitamist on soovitav saada vastus või lahendus oma probleemile registratuurist. MPPK kliendil on õigus nõuda, et MPPK töötaja aitab tal kaebust kirjalikult vormistada. Kirjalikud kaebused edastab registratuur hiljemalt järgmisel tööpäeval patsientide usaldusisikule, kes vaatab kaebuse läbi, konsulteerib kaebuse objektiks oleva töötajaga ja koostab ning edastab vastuse nelja nädala jooksul. Kaebused ja nende vastused arhiveeritakse.

Suuliste kaebuste esitamisel täidab asutuse töötaja, kellele suuline kaebus esitati, vabas vormis teatise. See täidetakse juhul kui kaebuse esitaja ei saa koheselt oma probleemile lahendust või teda rahuldavat vastust. Vormistatud kaebus edastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval patsientide usaldusisikule. Kirjalik koostatakse juhul, kui suulise kaebuse esitaja seda soovib.

Esitatud kaebusi analüüsitakse kaks korda aastas eesmärgiga parandada teenuste kvaliteeti. Analüüsi tulemused avaldatakse töötajatele asutuse üldkoosolekul.

Rahulolu uuring

Rahulolu-uuringute kohta teeme regulaarseid kokkuvõtteid. Punktiskoori minimaalne (halvim) tulemus on 1 ja maksimaalne (parim) tulemus on 5. Graafikus on toodud kokkuvõte viimaste uuringute summaarsetest tulemustest.