Rahulolu-uuring 2017

Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus OÜ patsientide rahulolu uuringu analüüs viidi läbi 1. veebruar kuni 31. mai 2017 täidetud tagasiside küsimustike põhjal. Oma hinnangu andsid nimetatud perioodil 110 patsienti. Laste ja piiratud teovõimega isikute eest võisid küsimustiku täita nende esindajad.
Küsimustikke oli võimalik täita eestikeelsel pabervormil.
Küsitletutel paluti märkida ankeeti oma sugu ja vanus.
64,5% (71) vastanutest olid märkinud oma sooks „naine“ ja 33,5% (39) „mees“.
9,1% (10) vastajate vanus jäi vahemikku 0-18 eluaastat, 26,3% (29) 18-35 eluaastat, 27,3% (30) 36-55 eluaastat, 37,3% (41) 56-80 eluaastat. Üle 80-aastaseid vastajaid ei olnud.

Küsimustik sisaldas infot selle kohta, missugust spetsialisti patsient külastas.

Kokku oli küsimustikus 6 küsimust, mis hõlmasid üldist rahulolu külastusega, suhtlemist registratuuritöötajate ja spetsialistidega, rahulolu patsiendile jagatud teabega, mugavust oodata vastuvõttu ja valmisolekut vajadusel uuesti meie asutusse pöörduda.
Hinnangud anti skaalas: halb, kesine, rahuldav, hea, suurepärane.
Uuringu tulemustest selgus, et 71% andsid Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskuse külastusele hinnangu hea või suurepärane, rahuldavaks hindas külastust 21%. Halvaks või kesiseks hindasid külastust 8% vastanutest. Rahulolu külastusega jaotus vanuserühmades enam-vähem võrdselt. Võrreldes naistega, hindasid mehed külastust rohkem heaks ja suurepäraseks.

Valmisolek tulla Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskusesse uuesti ravile oli kõrge: 92% vastanutest tuleksid ka edaspidi meie asutusse ravile.
Spetsialisti suhtlemisega olid rahul 89% vastanuist ja spetsialisti poolt antud teabega jäid rahule 89% vastanuist. Rahulolematust avaldasid rohkem alaealised patsiendid nende esindaja vahendusel.
Registratuuritöötajatega suhtlemisega olid rahul 77% vastanuist. Mehed andsid võrreldes naistega rohkem hinnanguid „hea“ ja „suurepärane“.
Ootetingimusi hindasid mugavaks 79% vastanuist.

Järeldused:
Üldiselt ollakse Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskuse külastusega rahul ja vajadusel soovitakse saada meie juures teenuseid jätkuvalt.
Vastanud peavad oluliseks nii spetsialisti kui registratuuritöötaja poolset suhtlemist ja arusaadavat teabejagamist. Vastuvõtu ootetingimused peaksid paranema peale kolimist uutesse ruumidesse.
Patsientide tagasiside küsimine jätkub. Plaanis on avaldada küsimustiku vorm kodulehel.
Patsientide rahulolu uuringu tulemusi arvestatakse Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskuse töö korraldamisel ja töötajate koolituste planeerimisel.

16.august 2017

Märkus: alates septembrist 2017 on Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus OÜ uueks ärinimeks MPPK OÜ.

Helista
Kus asub