Ettepanekute ja kaebuste lahendamine

Teenusepakkuja, Haigekassa ja Terviseameti kontaktandmed pöördumiseks ettepaneku või kaebusega:

MPPK OÜ: Kotka 12, 11315 Tallinn; telefon 6620680

Eesti Haigekassa Harju osakond: Lastekodu 48, 10144 Tallinn; telefon 6033630

Terviseamet: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; telefon 7943500

Abiinfot leiab Haigekassa veebilehelt

Anonüümseid pöördumisi ei menetleta.

MPPK-s käsitletakse kaebusi ja nende lahendamist kui teenuste kvaliteedi edendamise süsteemi osa. Kaebusi on võimalik esitada kirjalikult, e-kirjana või suuliselt. Vabas vormis kirjaliku kaebuse võib anda otse registratuuri või panna posti. Kirjaliku kaebuse võib esitada ka e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna.

Asutuse postiaadress on: Kotka 12, 11315 Tallinn; e-posti aadress: info@mppk.ee

Kirjalikul kaebusel peab olema kaebuse esitaja ees ja perekonnanimi, allkiri ja aadress, millele oodatakse vastust. Enne kirjaliku kaebuse esitamist on soovitav saada vastus või lahendus oma probleemile registratuurist. MPPK kliendil on õigus nõuda, et MPPK töötaja aitab tal kaebust kirjalikult vormistada. Kirjalikud kaebused edastab registratuur hiljemalt järgmisel tööpäeval patsientide usaldusisikule, kes vaatab kaebuse läbi, konsulteerib kaebuse objektiks oleva töötajaga ja koostab ning edastab vastuse nelja nädala jooksul. Kaebused ja nende vastused arhiveeritakse.

Suuliste kaebuste esitamisel täidab asutuse töötaja, kellele suuline kaebus esitati, vabas vormis teatise. See täidetakse juhul kui kaebuse esitaja ei saa koheselt oma probleemile lahendust või teda rahuldavat vastust. Vormistatud kaebus edastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval patsientide usaldusisikule. Kirjalik koostatakse juhul, kui suulise kaebuse esitaja seda soovib.

Esitatud kaebusi analüüsitakse kaks korda aastas eesmärgiga parandada teenuste kvaliteeti. Analüüsi tulemused avaldatakse töötajatele asutuse üldkoosolekul.

Helista
Kus asub