662 0680

info@mppk.ee

Plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid

1. Patsiendi registreerib ravijärjekorda MPPK poolt selleks volitatud töötaja tööpäeviti ajavahemikus kella 9.00–17.00 helistades telefonil 6620680 või pöördudes vahetult registratuuri aadressil Kotka 12, Tallinn.

2. Saabunud ravijärjekorra taotlused registreeritakse esimesel pöördumisel olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

3. MPPK peab järjekorda infosüsteemi abil

4. Registreerimisel kantakse infosüsteemi järgmised andmed:
1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
2) planeeritav vastuvõtu aeg;
3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus;
4) patsiendi kontaktandmed;
5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
7) ravijärjekorda panemise põhjuse kood.

5. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda kohapeal, saab patsient kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja nime.

6. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti teel, teatatakse patsiendile telefoni või e-posti teel tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja nimi.

7. Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest. Infosüsteemi lisatakse ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus.

Helista
Kus asub