662 0680

info@mppk.ee

Kliendi ja asutuse õigused ning kohustused

KLIENDI ÕIGUSED:

 • Kliendil on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.
 • Kliendi inimväärikus on puutumatu, spetsialistid austavad ja kaitsevad seda.
 • Saada vajadustele vastavat  teenust.
 • Saada teavet rehabilitatsiooniprotsessist ja -teenustest.
 • Tervishoiuteenuse korral on kliendil õigus saada teavet kliendi läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest kui see ei ole vastuolus Psühhiaatrilise abi seaduses sätestatuga.
 • Saada privaatsust kõikides teenuse- ja raviprotsessides.
 • Saada teenindava personali poolt väärikalt ja inimlikult koheldud.
 • Klient annab asutusele vaba ja teadliku nõusoleku temale osutavate teenuste saamiseks ning teenuste osutamisega seotud delikaatsete isikuandmete saamise osas seaduses ettenähtud korra kohaselt (s.t teavitatud nõusolek).
 • Kliendil on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.
 • Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele.
 • Kliendil on õigus sõnavabadusele.
 • Kliente koheldakse võrdselt ega diskrimineerita soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse orientatsiooni tõttu.
 • Kõigis lastega seotud teenustes seatakse esikohale lapse huvid.
 • Asutus tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.
 • Asutus tunnustab ja austab kliendi õigusi sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele.
 • Kliendil on õigus soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kirjalikus või muus vormis.
 • Esitada oma ettepanekuid teenuse ja olmetingimuste paremaks korraldamiseks.

KLIENDI KOHUSTUSED:

 • Nõustuda talle osutatava rehabilitatsiooniteenuse programmi või raviprogrammiga, mida asutus peab vajalikuks kliendilepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks.
 • Saabuda teenusele õigeaegselt  koos vajaliku dokumentatsiooniga, hügieeniliselt puhtana ja vahetusjalanõudega. Kui klient teenusele või ravile hilineb või kliendil pole võimalik asutusse kokkulepitud ajal tulla, teavitab klient sellest asutuse teenindavat personali viivitamatult esimese võimaliku sidekanali abil (telefon, elektronpost, sotsiaalmeedia jne).
 • Teatada asutuse Eesti Haigekassa lepingumahust rahastatud teenusest loobumise korral asutusele sellest vähemalt 24 tundi varem. Mitteteatamise või eelpool sätestatust lühema etteteatamise korral on asutusel õigus nõuda järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses.
 • Teatada rehabilitatsiooniteenuse protseduurist loobumise korral asutusele sellest vähemalt kolm tööpäeva varem. Mitteteatamise või eelpool sätestatust lühema etteteatamise korral jätab asutus endale õiguse protseduuri mitte asendada ning nõuda kliendilt asutusele tekitatud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu kompenseerimist.
 • Informeerida teenust osutavat spetsialisti või raviarsti kui teenuse käigus ilmnevad kõrvalekalded või klient tunneb ebamugavust või valu.
 • Mitte ilmuda teenuse osutamisele narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega.
 • Mitte saabuda teenusele nakkusohtlikus seisundis. Vastava seisundi ilmnemisel on klient kohustatud teavitama sellest eelnevalt asutuse teenindavat personali.
 • Pidada kinni keskuse sisekorrast ning teenindava personali juhistest, korraldustest ja nõudmistest.
 • Suhtuda lugupidavalt teistesse klientidesse, teenindavasse personali ja asutuse ruumides viibivatesse kolmandatesse isikutesse ja asutuse varasse.
 • Nõustuda asutuselt edaspidi teenust või ravi saades ettemaksu tasumisega või mõistliku tagatise andmisega, kui klient on asutusega sõlmitud kliendilepingut oluliselt rikkunud, isegi juhul, kui rikkumisega tekitatud kahju on kliendi poolt hüvitatud.

ASUTUSEL ON ÕIGUS:

 • Lõpetada teenuse osutamine kliendile, kes on kliendilepingut või käesolevaid tingimusi oluliselt rikkunud.
 • Lepinguvabadusest tulenevalt keelduda lepingu sõlmimisest isikuga, kes on pannud varasemalt toime olulise lepingurikkumise asutuses või mõnes teises meditsiini- või rehabilitatsiooniasutuses ja asutusel on selle kohta piisavalt usaldusväärseid andmeid või teavet.
 • Keelduda teenuste osutamisest narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega klientidele.
 • Keelduda teenuste osutamisest kliendile, kes ei ole end hügieeniliselt korrastanud.
 • Teenusele mittetulemisest teatamata jätmise korral jätta asendamata või määramata uued protseduurid.
 • Teenusele hilinemise korral on asutusel õigus osutada kliendile protseduuri osalises mahus.
 • Lepingu olulise rikkumise ja seejärel teenuse osutamise lõpetamise korral on õigus asutusel juhtunust informeerida teenuse tellijat (Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa või Haigekassa).
 • Asutusel on õigus kliendilt nõuda asutusele tekitatud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu kompenseerimist.
 • Asutusel tekib õigus nõuda edaspidi teenust või ravi osutades teenuse või ravi eest tasumist ettemaksuga või nõuda mõistlikku tagatist kliendilt, kes on toime pannud kliendilepingu olulise rikkumise ja tekitanud seeläbi asutusele  kahju ka juhul, kui tekitatud kahju on hüvitatud.

ASUTUS ON KOHUSTATUD:

 • Järgima tervishoiuteenuse osutamise lepingute puhul kehtiva võlaõigusseaduse 41. Peatükis sätestatut.
 • Sõlmima kliendilepingu iga kliendiga kes ei ole toime pannud kliendilepingu tähenduses olulist lepingurikkumist asutuses või mõnes teises meditsiini- või rehabilitatsiooniasutuses.
 • Osutama klientidele kõrgetasemelist ja kvaliteetset tervishoiuteenust või rehabilitatsiooniteenust.
 • Tagama kliendi õiguste loetelus kirjeldatud õigused.
Helista
Kus asub